Detailplaneeringu algatamine (Vana tn 53)

3.12.15

Vändra Alevivolikogu 19.11.2015 otsusega algatati TPA Invest taotluse alusel Vändra alevis Vana tn 53 kinnistu (katastritunnus 93101:003:0024) detailplaneering ja kinnitati selle lähteseisukohad. Taotleja soov on olemasoleva haiglahoone renoveerimine ja kaasajastamine ning uue  hoone püstitamine sotsiaal-hoolekandeteenuse osutamiseks.


Planeeringuala suurus 5195 m². Detailplaneeringu ülesandeks on selgitada välja sobivaim ehitusala, määrata ehitusõigus, arhitektuursed ja ehituslikud tingimused vana haigla renoveerimiseks ja uue hoone püstitamiseks ja selle juurde kuuluva taristu, sealhulgas parkla, teede, tehnovõrkude ning haljastuse rajamiseks.


Kuna kavandatav tegevus ei too kaasa olulist keskkonnamõju, siis keskkonnamõju strateegilist    hindamist ei algatata.


Algatatud detailplaneeringuga ei muudeta üldplaneeringut.

Toimetaja: ANU SILLANDI