16.06.16

Elukoha registreerimine
Omaniku õigustatud nõudmine
 

Elukoha registreerimine

Isikul on võimalus esitada kirjalik elukohateade koos kehtiva Eesti elukoha aadressiga elukohajärgsele omavalitsusele järgmistel viisidel:

 • isiklikult kohale tulles;
 • posti teel, lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest;
 • digiallkirjastatuna e-posti teel või e-teenusena teabevärva www.eesti.ee  kaudu (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Kui asute elama Vändra alevisse või muudate alevis oma elukohta, saate seda teha Vändra Alevivalitsuses. Töötame E-N kell 8.00 - 13.00 ja 13.45 - 17.00, R kell 8.00-15.45.

Vändra Alevivalitsuse aadress on Pärnu-Paide mnt 2 Vändra alev 87701 Pärnumaa, e-post alev@vandra.ee, telefon 443 0330.

Elukohateade (prinditav)

Elukohateade (elektroonselt täidetav, salvestatav ja prinditav)

Välisriigi elukoha andmetega elukohateate võib isik esitada vabalt valitud valla- või linnavalitsusele.

Elukohateatele tuleb märkida:

 • elukohateate esitaja andmed;
 • uue elukoha aadress ruumi täpsusega (kui isikul on mitu elukohta, esitab RR-i kandmiseks ühe tema poolt valitud elukoha aadressi);
 • teiste isikute andmed, kelle elukoha aadressi muudetakse;
 • alaealise lapse elukoha registreerimisel teise hooldusõigusliku vanema allkirjastatud nõusolek;
 • ruumi kasutamise õiguse alus, ruumi omaniku andmed ja allkiri elukohateatel või ruumi omaniku allkirjastatud avaldus eraldi dokumendina või ruumi kasutusõigust tõendav dokument;
 • soovi korral sideandmed (sideaadress peab olema erinev esitatavast elukoha aadressist);
 • elukohateade tuleb allkirjastada kõigil elukohateatel esitatud täisealistel isikutel.

Elukohateate saamisest kümne tööpäeva jooksul kontrollime selle vastavust kehtestatud nõuetele ning kanname elukoha aadressi rahvastikuregistrisse. Puuduste korral võtame Teiega ühendust.

 

Omaniku õigustatud nõudmine

 

Ruumi omanikul või tema volitatud esindajal on õigus saada omavalitsuselt andmeid isikute kohta, kelle elukoha aadressiks rahvastikuregistris on temale kuuluva ruumi aadress. Omanikule tehakse teatavaks nende isikute ees- ja perekonnanimi, sünniaasta ning elukoha aadress.

Kui ruumi omanikule on teatavaks saanud, et isiku elukohaks on rahvastikuregistrisse kantud temale kuuluv eluruum, on ruumi omanikul õigus taotleda omavalitsuselt isiku rahvastikuregistrisse kantud elukoha andmete muutmist, kui on üheaegselt täidetud kolm tingimust:

 • isiku elukohaks on märgitud omanikule kuuluv ruum ja
 • isikul ei ole õigust kasutada omaniku ruumi oma elukohana ja
 • isik ei kasuta omaniku ruumi elukohana.

Taotlusel esitatud andmete õigsust kinnitab ruumi omanik oma allkirjaga.

Omaniku õigustatud nõudmist on ruumi omanikul võimalus esitada kirjalikult kas vabas vormis või vormil Lisa 7:

 • isiklikult kohale tulles;
 • posti teel,  lisades elukohateatele koopia isikut tõendava dokumendi isikuandmetega leheküljest või
 • digiallkirjastatuna e-posti teel või  e-teenusena teabevärva www.eesti.ee kaudu (vajalik on ID-kaardi, ID-kaardi lugeja ja ID-kaardi PIN-koodide olemasolu).

Ruumi omaniku avaldus tehakse isikule teatavaks avalduse saamisest arvates kümne tööpäeva jooksul nii:

 • posti teel RR-is märgitud elukoha aadressil kui ka
 • avalikult ametlikus väljaandes Ametlikud Teadaanded.

Omavalitsus rahuldab ruumi omaniku taotluse:

 • kui isik ei teavita 30 päeva jooksul oma nõusolekust tema elukoha andmete muutmisest.

Omavalitsus ei rahulda ruumi omaniku taotlust:

 • kui isik tõendab dokumentaalselt 30 päeva jooksul, et ta kasutab ruumi omanikule kuuluvat eluruumi oma elukohana
 • kui isiku ja omaniku vahel on pooleli kohtuvaidlus ruumi kasutusõiguse üle.

Esitatud andmete õigsust kinnitab isik oma allkirjaga.

Elukohaga seonduvates küsimustes teenindab teid registripidaja Maritta Sillandi, telefon 443 0330, e-post maritta.sillandi@vandra.ee.

Meeldivate kohtumisteni!

 

Kasulikud viited

 

 

 

 

 

 

 

Toimetaja: MARITTA SILLANDI