Kuidas hoiame teie eraelulist teavet

22.10.15

Kohaliku omavalitsuse tegevus on avalik. Töö käigus koguneb meile isikuandmeid, sealhulgas tundlikku ja eraelulist teavet. Isikuandmetele ligipääsu on seadus kitsendanud. Püüame oma sisemise töökorraldusega tagada, et Teie eraelu võimalikult vähe riivataks ning asutusesiseseks kasutamiseks tunnistatud isikuandmed ei satuks kolmandate isikute valdusse.

Isikuandmete töötlemise aluseks on üldjuhul isiku enda algatus (taotlus, avaldus, märgukiri,
teabenõue jne) või isiku pöördumine alevivalitsuse või omavalitsusorganite poole. Isiku algatuse või osaluseta töötleb alevivalitsus isikuandmeid ainult siis, kus selle näeb ette seadus vastava avaliku ülesande täitmiseks. Isiku otsese osaluseta edastame ka alevi eakate sünnipäevaõnnitlused ajalehele Vändra Teataja. Isikutel, kes ei soovi, et nende nimed õnnitluseks ajalehes avaldatakse, palume oma soovist alevivalitsusele teada anda.

Isikuandmeid (nimi, aadress, e-posti aadress, telefon) kasutatakse kirja saatjale vastamiseks, õigus- või haldusakti edastamiseks ning haldus- või väärteomenetluses täiendava teabe saamiseks. Asja menetlemiseks ning dokumendi kättetoimetamiseks kasutatakse aadressiandmeid, mida menetlusosaline on ise meile avaldanud või mis on kättesaadavad rahvastiku- või äriregistrist.

Isikuandmetega dokumente säilitatakse vastavalt Vändra Alevivalitsuse dokumentide loetelus märgitud säilitustähtajale. Säilitustähtaja ületanud dokumendid hävitatakse.

Statistikat ja asutuse tegevuse kokkuvõtteid avaldame umbisikuliselt, ilma isikunimede ja
kontaktandmeteta.

Internetipõhises väljaandes „Ametlikud Teadaanded" avalikustame isikuandmeid juhul, kui seda näeb ette eriseadus või selle alusel antud õigusakt.

Kui Teid huvitab, kas ja kuidas Teie isikuandmed meie kaudu teistele teatavaks saavad, siis lugege vastavaid selgitusi. Need hõlmavad olukordi, kus Te:


• saadate meile selgitustaotluse, märgukirja või teabenõude,
• esitate meile kaebuse või kui Teie peale kaevatakse,
• kandideerite meile tööle,
 soovite oma andmetega tutvuda.

 

Juriidiliste isikute ja teiste asutuste andmete hoidmist need selgitused ei puuduta. Samuti ei hõlma need isikuandmete töötlemist võõrastel võrgulehtedel, millele meie võrgulehel viidatakse (välislingid).

Toimetaja: ANU SILLANDI

Statistika

Rahvaarv: 2290
Pindala: 3,2 km²
Koole: 1

Kontaktid