7.12.15

Teadmiseks jäätmeveost vabastatutele

 

Jäätmeseadusest tulenevalt tuleb korraldatud jäätmeveoga teatud tähtajaks mitteliitumise õiguse saanud jäätmevaldajal esitada iga-aastaselt hiljemalt järgmise aasta 20.jaanuariks kohalikule omavalitsusele kirjalik kinnitus, et kinnistul ei ole eelmise aasta kestel elatud või kinnistut ei ole kasutatud.

Seetõttu palume kodanikel, kes on alevivalitsuselt saanud vabastuse korraldatud jäätmeveoga mitteliitumiseks, jälgida korralduses nimetatud perioodi lõpptähtaega ja juhul kui kinnistul endiselt pidevalt ei elata või kinnistut ei kasutata, esitada enne tähtaja saabumist s.o. hiljemalt iga aasta 20. jaanuariks oma kohalikule omavalitsusele uus taotlus.

Jäätmevaldajad, kes nimetatud tähtajaks uut taotlust esitanud ei ole, loetakse alates 21. jaanuarist  korraldatud jäätmeveoga automaatselt liitunuks.

Korraldatud jäätmeveoga mitteliitumise taotlemine on õigustatud näiteks pikema eemalviibimise korral elu- või tegevuskohast, pikemaajaline komandeering,  suvekodu, ehitusjärgus oleva või elamiskõlbmatu ehitise korral. Väide, et  "jäätmeid ei teki" ei saa olla põhjenduseks jäätmeveo süsteemiga mitteliitumiseks. Jäätmeseaduse alusel võivad korraldatud jäätmeveoga liitumise kohustusest vabastatud olla ka need isikud, kes omavad jäätmeluba või keskkonnakompleksluba.

Korraldatud jäätmeveost vabastuse taotluse (ka ühismahuti avalduse) vormid on kättesaadavad kohalikus omavalitsuses, Riigi Teatajas ja alevi kodulehel.

Taotluse võib saata

e-posti aadressile alev@vandra.ee  skaneeritult või digiallkirjastatult

või allkirjastatult aadressile Pärnu-Paide mnt 2, Vändra 87701

Lisainfo Anne Kangert tel 4430 340

Palume taotluse esitamist mitte jätta viimasele hetkele!

Mitteliitunuks lugemise taotlus on võimalik rahuldada ja jäätmevaldaja erandkorras teatud tähtajaks korraldatud jäätmeveoga liitumisest vabastada vaid juhul kui omavalitsus on eelnevalt veendunud, et vabastamise asjaolud on tõesed ja vabastamist võimaldavad.

Toimetaja: ANU SILLANDI