8.08.17

Toimetulekutoetus

Toimetulekutoetus on riigi rahaline abi raskes majanduslikus olukorras olevatele inimestele. Vändra alevis elavatele inimestele määrab ja maksab riigieelarvest eraldatud vahenditest toimetulekutoetust Vändra Alevivalitsus.

Toimetulekutoetust on õigus saada üksi elaval isikul või perekonnal, kelle kuu sissetulek pärast eluasemekulude mahaarvamist on alla kehtestatud toimetulekupiiri.  2016.aastal on toimetulekupiir üksi elavale isikule või perekonna esimesele liikmele 130 eurot kuus. Ka perekonna iga alaealise liikme toimetulekupiir on 2016.aastal 130 eurot kuus. Perekonna teise ja iga järgmise täisealise liikme toimetulekupiir on 104 eurot kuus. Toimetulekutoetuse taotlemine, arvestamine, määramine ja maksmine on reguleeritud sotsiaalhoolekande seadusega.

Toimetulekutoetuse taotlemine

Toimetulekutoetuse taotlemiseks esitatakse taotlus, milles märgitakse ära toetuse määramisel arvesse võetavate isikute nimed, nende isikukoodid või sünniajad ja sotsiaalsed seisundid. 

Taotlusele lisatakse dokumendid, mis tõendavad üksi elava isiku või perekonnaliikmete eelmisel kuul saadud netosissetulekuid ja makstud elatise suurust. Kui mõne sissetuleku liiki või suurust ei ole võimalik dokumentaalselt tõendada, kinnitab toimetulekutoetuse taotleja seda oma allkirjaga.
Kui taotleja soovib, et toimetulekutoetuse määramisel kaetakse ka eluasemekulud, siis lisab ta taotlusele dokumendid, mis tõendavad:

  • eluruumi kasutamise õigust (esitatakse esmapöördumisel ja eluruumi kasutamise õigusliku aluse muutumisel);

  • toimetulekutoetuse määramisel arvesse võetavaid jooksval kuul tasumisele kuuluvaid eluasemekulusid.

Toimetulekutoetuse taotlus tuleb Vändra Alevivalitsusele esitada  hiljemalt 20.kuupäevaks.

Täiendav info toimetulekutoetuse kohta

Alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel