17.12.15

 

Vändra Alevivalitsuse dokumendiregister (Amphora Professional) on digitaalselt peetav andmekogu, mida kasutatakse asutusse saabunud ja asutuses koostatud dokumentide registreerimiseks ja neile juurdepääsu tagamiseks.
 
Dokumendiregistri avalikus vaates avalikustatakse asutusele saabunud dokumendid ja asutusest väljasaadetud dokumendid saabumise või väljasaatmise päeval või sellele järgneval tööpäeval ning asutuses koostatud õigusaktid, koosolekute ja istungite protokollid ning sõlmitud lepingud nende allakirjutamise päeval.
 
Dokumendiregistris ei avalikustata juurdepääsupiiranguga ja asutusesiseseks kasutamiseks mõeldud dokumentide sisu, kui avaldamise kohustus ei tulene seadusest.
 
Juurdepääsupiiranguga ja ametlikuks kasutamiseks vajalikke dokumente on õigustatud huvi korral võimalik küsida teabenõude korras. Teabenõude esitamisel palume tähele panna, et mitte iga pöördumine ei ole teabenõue. Teabenõudega küsitakse asutuses juba olemas olevat teavet (nt dokumenti või väljavõtet). Teabenõudele vastatakse 5 tööpäeva jooksul.
 
Kui küsite asutuse hinnangut või nõu, juhite tähelepanu puudustele või soovite mingi toimingu tegemist, siis see ei ole teabenõue. Sel juhul on vastamise tähtaeg pikem.
 
Teabenõuet ei registreerita kui see on:
  • anonüümne
  • on esitatud suuliselt või elektrooniliselt ja täidetakse viivitamatult
Teabenõue loetakse täidetuks kui:
  • teave on teabenõudjale edastatud seaduses sätestatud viisil;
  • teabenõue on edastatud vastavalt kuuluvusele ja sellest on teabenõudjat teavitatud või
  • teabenõudjale on selgitatud võimalust tutvuda avaliku teabega.
Vändra Alevivalitsus võtab vastu nii paberkandjal kui digitaalselt allkirjastatud dokumente. 
Digitaalselt allkirjastatud dokumente saab esitada e-posti aadressil  alev@vandra.ee, asutustel ka DVK kaudu.
 
 
Toimetaja: ANU SILLANDI