Blanketid

13.03.17

 

EHITUS

 

Teatiste, ehitus- ja kasutusloa ja nende taotluste vorminõuded ning teatiste ja taotluste esitamise kord  
 

Riigi kehtestatud taotluste ja teatiste vormid:
 

Kaevetööd


Vändra alevi kaevetööde eeskiri

 

Majade värvimine ja korrastamine
 

Kui soovite hoone välisilmet muuta, on Teil võimalus osaleda konkursil Värvid Vändrasse

Konkursi Värvid Vändrasse läbiviimise kord

Avaldus konkursil Värvid Vändrasse osalemiseks (prinditav)
Avaldus konkursil Värvid Vändrasse osalemiseks  (arvutis salvestamiseks ja täitmiseks)

Osavõtjakaart

 

ELUKOHA REGISTREERIMINE

 

Elukoha andmete rahvastikuregistrisse kandmise teadete vormid ja nende täitmise juhend

Elukohatõend

Sageli on õpilastel vaja koolidele esitada õpilase enda elukohatõend. Tõendit saate omavalitsusest avalduse alusel.

 

ETTEVÕTLUS

MTR ehk Majandustegevuse register alates 1. juulist 2014

Alkoholi, tubakatoodete müügiga või toitlustamisega tegelemiseks peab majandustegevusteate esitama MTR-i.

MTR-i siseneda eesti.ee kaudu ID-kaardiga.

Avalehel kuvatakse ettevõtja viimased taotlused ja viimased teavitused, talle väljantud tegevuslubasid ja tema esitatud majandustegevusteateid. Ettevõtja saab oma esitatud ja menetluses taotlusi vaadata, samuti jätkata pooleliolevate taotluste sisestamist. Kui menetleja on ettevõtjale saatnud taotluse tagasi puuduste kõrvaldamiseks, saab ta ka seda muuta.
Ettevõtja saab avada ka teavituse detailvaate  vajutades luubiga tähistatud ikoonil. Ettevõtja saab avalehelt alustada uue tegevusloa taotluse ja majandustegevusteate sisestamist.
Kui ettevõtjal on teise EL riigi poolt välja antud kehtiv tegevusluba, siis tuleb tal taotleda kehtivusloast vabastamist. Selleks tuleb valida menüüst "Minu load", kus ta saab esitada 
vastava taotluse.
Ettevõtjale näidatakse avalehel ka talle tehtud ettekirjutusi ja kehtestatud tegutsemiskeelde. 
Ettevõtja saab vajadusel muuta oma kontaktandmeid ja lisada postiaadressi. Selleks tuleb valida ekraani vasakul serval asetsevast menüüst menüüpunkt "Kontaktandmed".

Kohalikud omavalitsused majandustegevusteateid enam ei menetle, küll aga jääb ettevõtjale võimalus kahe aasta jooksul s.o kuni 1. juulini 2016 esitada majandustegevusteade majandustegevuse registrile ettevõtja asukohajärgse kohaliku omavalitsuse kaudu. Selle kohaliku omavalitsuse poolt tehtud toimingu eest tuleb ettevõtjal vastavalt riigilõivuseadusele tasuda riigilõivu 10 eurot.

HARIDUS

ISIKUT TÕENDAVAD DOKUMENDID

JÄÄTMETEGA SEONDUV

Vändra alevi jäätmehoolduseeskiri

KULTUUR, SPORT, VABA AEG

Avaliku ürituse korraldamine

Kultuuri- ja sporditoetuste maksmise kord

HANKED

Hankekord

RAIELUBA

Raieloa andmise tingimused ja kord

 

PEREKONNASEISUTOIMINGUD

Kuidas registreerida lapse sündi

Hooldusõiguse elektrooniline infoleht

Lapsele nime andmine

 

 

RUUMIDE ÜÜRIMINE

Munitsipaaleluruumide üürileandmise kord

SOTSIAALTOETUSED

 

Toimetulekutoetus

Alalise eluaseme alaliste kulude piirmäärad toimetulekutoetuse määramisel

Vajaduspõhine peretoetus  

Täiendavad toetused

 

Vändra alevi eelarvest täiendavate sotsiaaltoetuste maksmise kord

Täiendavate sotsiaaltoetuste suuruste ja piirmäärade kinnitamine

  • Taotlus leibkonna sissetulekust mittesõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks .pdf
  • Taotlus leibkonna sissetulekust sõltuvate täiendavate sotsiaaltoetuste saamiseks .pdf
  • Hindamisinstrument hooldusvajaduse ja sotsiaalteenuste määramiseks .pdf

 

Toimetaja: MARITTA SILLANDI