26.04.16

 

Vändra alevi omavalitsusorganid 

 
Vändra alevi omavalitsusorganid on Vändra Alevivolikogu, mis on kohaliku omavalitsuse volikogu valimise seaduse alusel valitud esinduskogu ja Vändra Alevivalitsus, mis on volikogu poolt kinnitatud täitevorgan.
 
Vändra Alevivolikogu ja Vändra Alevivalitsuse asukoht on:
 
Pärnu-Paide mnt 2
Vändra alev
87701 PÄRNUMAA
 
Nii valitsuse (täitevorgani), kui ka alevivalitsuse (ametiasutuse) tööd juhib alevivanem Toomas Sonts.
 
Alevivanem korraldab valitsuse istungite ettevalmistamist; annab alevivalitsuse sisemise töö korraldamiseks välja käskkirju; kinnitab alevivalitsuse sisekorraeeskirja, raamatupidamise sise-eeskirja, dokumentide loetelu ja teised seadusandluses ettenähtud asutusesisesed dokumendid; nimetab ametisse ja vabastab ametist alevivalitsuse teenistujaid; sõlmib, muudab ja lõpetab mittekoosseisuliste töötajate ja hallatavate asutuste juhtide töölepinguid; sõlmib seadusandluses kehtestatud alustel töövõtu-, käsundus- ja koostöölepinguid; jälgib alevi eelarve täitmist ja esindab alevit pangas. Alevivanema ülesanneteks on ka alevi esindamine, isikute vastuvõtmine ja alevivalitsuse tegevuse kohta informatsiooni andmine. Alevivanemat asendab tema äraolekul valitsuse korraldusega määratud valitsuse liige, kellel on kõik alevivanema õigused ja kohustused. 
 
Alevivanem annab oma tööst aru nii volikogule kui valitsusele. Valitsuse juhina ja ametiisikuna allub alevivanem alevivolikogule. 
 
Ametiasutuses töötavate teenistujate ülesanded ja asendamised on sätestatud ametnikel ametijuhendites ja töötajatel töölepingutes, alevivanema ülesanded põhimääruses. 
 
Volikogu koosseisu kuulub 13 liiget. Volikogu ülesannete täitmiseks on moodustatud viis alatist komisjoni: revisjonikomisjon, hariduskomisjon, majanduskomisjon, sotsiaal- ja tervishoiukomisjon ning kultuuri- ja spordikomisjon.  Volikogu töö paremaks korraldamiseks ja mõnede küsimuste läbivaatamiseks ja arvamuse kujundamiseks nendes valdkondades, kus volikogu ei ole komisjoni moodustanud, on moodustatud volikogu eestseisus. Eestseisusesse kuuluvad volikogu esimees, aseesimees, volikogu komisjonide esimehed, alevivanem või tema poolt määratud valitsuse liige ja alevisekretär. Volikogu tööd juhib volikogu esimees, volikogu komisjonide tööd juhivad ja korraldavad komisjonide esimehed.  Volikogu ja selle komisjonide tehniline teenindamine ning asjaajamine on alevivalitsuse ülesanne.
 
Foto: Andrus Kalkun. Vändra Alevivalitsuse ja Vändra kultuuriosakonna hoone (2012). 
 
 
Toimetaja: ANU SILLANDI