21.04.17

 

Jäätmemajandusest
 

Jäätmehooldust ja jäätmete liigiti kogumist korraldab oma territooriumil kohalik omavalitsus. Jäätmete liigiti kogumise nõue hakkas kehtima 1. jaanuaril 2008. Jäätmehooldust ja jäätmekorraldust reguleeriv Jäätmeseadus võeti vastu jaanuaris 2004.

Kohalik omavalitsus hoolitseb selle eest, et:

  • elanikud, suvilaomanikud ja väike-ettevõtted oleksid liidetud korraldatud jäätmeveoga, mis annab neile kindluse, et nende olmejäätmeid käideldakse parima hinnaga ning võimalikult keskkonnasõbralikult;
  • omavalitsuse territooriumil on loodud võimalused jäätmeid liigiti koguda ja ära anda;
  • omavalitsuse territooriumil on piisavalt avalikke jäätmekogumiskohti (nt pakendite äraandmiseks, paberi ja papi kogumiseks, aga ka ohtlike jäätmete tarvis jne);
  • elanikud oleksid omavalitsuse territooriumil kehtivatest jäätmealastest võimalustest ja nõuetest informeeritud.

Jäätmehoolduse arendamiseks ja pikaajaliseks planeerimiseks kinnitab kohalik omavalitsus jäätmekava, milles on kirjas lähiaastate jäätmehoolduse eesmärgid.

Jäätmehoolduse korraldamiseks kehtestab omavalitsus jäätmehoolduseeskirja, mis käsitleb linnas või vallas tekkivate olmejäätmete käitlemist, ohtlike jäätmete, ehitus- ja lammutusjäätmete, tervishoiu- ja veterinaarteenuse jäätmete ning muude omavalitsuse jaoks oluliste jäätmete käitlemise korda. Eeskiri sätestab ka jäätmeveo piirkonnad, järelevalve ja tervisekaitse nõuded ning sortimisele ja jäätmete kogumiskohtadele esitatavad nõuded.

Elanik peab juhinduma jäätmehoolduseeskirjast, kus on kirjas, kuhu võib omavalitsuse territooriumil eri liiki jäätmeid ära anda.

Põhjalikumalt saate jäätmehoolduse kohta lugeda Keskkonnaministeeriumi kodulehelt.

 

Vändra alevi jäätmevaldajate registri pidamise põhimäärus

Jäätmekäitlusteenuse hinnakiri Kaiu, Käru, Kehtna, Vändra vallas ja Vändra alevis

 

Alates 1. maist 2016 vahetub jäätmevedaja

 

Alates 1. maist 2016 hakkab Vändra alevi jäätmeveopiirkonnas olmejäätmeid vedama uue riigihankega parimaks pakkujaks tunnistatud AS Ragn-Sells. Korraldatud jäätmevedu kestab kolm aastat ja selle lõpptähtaeg on 30. aprill 2019.

AS Ragn-Sells saadab kõikidele jäätmevaldajatele, kohalikult omavalitsuselt saadud  registriandmetele tuginedes, uued eeltäidetud jäätmeveo lepingud koos veograafikutega orienteeruvalt ühe kuu jooksul enne veoperioodi algust.

Tõrgeteta teenuse osutamiseks on vajalik allkirjastada uus jäätmeveoleping täpsustamaks mahutite suurust, väljaveosagedust, veo- ja postiaadresse, kontaktandmeid  jm olulist infot ning postitada leping vedajale tagasi.

Juhul kui AS Ragn-Sells poolt saadetud eeltäidetud leping pole jõudnud jäätmevaldajani palume kindlasti võtta ühendust vedaja klienditeenindusega telefonil 15155 või e-posti aadressil parnu@ragnsells.ee, et üle täpsustada teie postiaadress.

Konteinereid hakatakse tühjendama järgmiste hindadega:

Mahuti suurus          Hind € km-ga

kilekott kuni 100 l
ja kuni 10 kg               1.47

80 l mahuti                 1.18
140 l mahuti               2.06
240 l mahuti               2.70
370 l mahuti               3.52
600 l mahuti               4.15
800 l mahuti               5.53
1100 l mahuti             6.65

1500 l mahuti             9.07
2500 l mahuti             12.96
4500 l mahuti             23.33

MTÜ Kesk-Eesti Jäätmehoolduskeskus
www.kejhk.ee

 

Soovituslik konteinerite suuruse määramine ja tühjendamise sagedus

Soovituslik konteinerite suuruse määramine ja tühjendamise sagedus

Toimetaja: MARITTA SILLANDI